Bảng thống kê các loại phân đạm

Đăng bởi: thunaco@gmail.com Đăng trong mục: Tin phân bón

Phân đạm là từ chung, dùng để chỉ các loại phân có chứa nitơ. Nhiều người muốn thay chữ phân đạm bằng phân Nitơ, nhưng chúng tôi thiết nghĩ từ phân đạm đã quá quen với nông dân ta, đã Việt hóa không nhất thiết phải thay đổi bằng một từ khác.

 

1. Phân amôn

 

 

 

Amôn sunfat

20 - 21 % N

 

(S.A)

 

23- 24 % S

 

 

 

Thể tích 90 - 100 dm3/100 kg

Amôn Clorua

22,5 - 23 % N

 

(A.Cl)

 

73 % Cl

 

 

 

 

Thể tích 80 - 90 dm3/100 kg

Diamôn phôtphat

18 - 20% N

 

(DAP)

 

46 - 50 % P2O5

 

 

 

Thể tích 90 - 110 dm3/100kg

Urê viên

 

45 - 46 % N

 

U

 

(trong đó biurê chiếm < 1,2 %)

 

 

Thể tích 135 - 155dm3/100 kg

Urê phôtphat

29 % N

 

 

(UP)

 

29 % P2O5

 

Foocmanđêhyt urê

10 % tan trong nước 250

 

 

28 % N tan trong nước 98 – 1000

 

 

38 % N tổng số

 

A môn bicacbonat

 

 

 

(ABC)

 

17,5% N

 

 

Canxi xianamit

20 - 21 % N

 

 

 

20 - 28 % CaO

 

2. Phân nitrat

 

 

 

Natri nitrat

16 % N

 

 

 

 

25 % Na2O

 

 

 

Thể tích 80 - 90dm3/100kg

Canxi nitrat

15 - 15,5 % N

 

 

 

25 % CaO

 

 

 

Thể tích 85 -100dm3/100kg

Canxi-magie nitrat

13 - 15 % N

 

 

 

8% MgO

 

 

A môn nitrat

 

 

 

Loại có nhiều Canxi

22 % N

 

 

 

 

36 % CaCO3

 

Loại có ít Canxi

26 - 27% N

 

 

 

30 % CaO

 

Loại thông thường

33 - 34,5 % N

 

Trong đó

26 % N ở dạng nitrat

 

 

 

17 % N ở dạng amôn

 

 

Thể tích riêng 115-135 dm3/100kg

Amôn sufonitrat

26 % N

 

 

Trong đó

7% N ở dạng nitrat

 

 

 

16% N ở dạng a môn

 

 

15 % S

 

 

Kali nitrat

13 % N

 

 

 

 

44% K2O

 

 

Phốtphat amôn magie

 

 

 

 

9 % N

 

 

Urê bọc lưu huỳnh

 

 

 

(SCV)

 

39 % N

 

 

 

 

10 % S

 

 

Oxamit

 

31,8 % N

 

 

Crotoniliddien điurê

28 % N trong đó có 10 % N dạng nitrat

( CDU)

 

 

 

 

isobutilidien diurê

31 %N

 

 

IBDU

 

 

 

 

Dixianamit (DCA)

42 % N

 

 

Thiurê (T.U)

36 % N

 

 

Từ khóa:

Để lại Bình luận

Mã Captcha